" ห้องปฏิบัติการจะรายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) เฉพาะกรณีที่ลูกค้าร้องขอเท่านั้น และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม "

" ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ระบุข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ เช่น ระบุว่าผลิตภัณฑ์ผ่านหรือตก Specification "

ขั้นตอนยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1
แยกประเภทการทดสอบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบที่สามารถรองรับการทดสอบสมบัติของพลาสติก ดังต่อไปนี้

การทดสอบสมบัติเชิงกล | Mechanical Properties

- แรงดึง
- แรงกด
- แรงดัดโค้ง
- ความต้านทานแรงเสียดทาน

การทดสอบอัตราการซึมผ่าน | Transmission Rate Properties

- การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ
- การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ

ขั้นตอนที่ 2
ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการทดสอบ
Testing Request Form

แบบคำขอรับบริการทดสอบ

ดาวน์โหลด
Example

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับบริการทดสอบ

ดาวน์โหลด
ขั้นตอนที่ 3
ยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบ
1. เลือกประเภทการติดต่อ

- ยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบใน นามบุคคล

ยื่นแบบคำขอ

- ยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบใน นามบริษัท

ยื่นแบบคำขอ
3. อัพโหลดเอกสาร

- อัพโหลดไฟล์แบบคำขอรับบริการทดสอบ ที่กรอกข้อมูลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เมื่อผู้ขอรับบริการทำการยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อเป็นการยืนยันการขอรับบริการทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์ทดสอบและรับรอง | Testing and Certification Center

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Phone: 02-391 5340 ต่อ 212
Fax: 02-712 3341
Email: [email protected]