Testing & Certification Center

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

“รวดเร็ว แม่นยำ ได้มาตรฐาน หนึ่งเดียวห้องปฏิบัติการรับทดสอบ พร้อม support ทุกข้อมูลเรื่องพลาสติก”

รายละเอียด ยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบ

Testing & Certification Center

ศูนย์ทดสอบและรับรอง (TCC) เป็นอีกหนึ่งงานบริการของสถาบันพลาสติกที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยขอบเขตงานบริการของศูนย์ทดสอบและรับรอง จะคลอบคลุมทั้งด้านการบริการรับทดสอบและสนับสนุนการบริการด้านอื่นๆ

Chrome iPad

ศูนย์ทดสอบและรับรอง

งานบริการของศูนย์ทดสอบและรับรองแบ่งออกเป็น 3 การบริการหลัก ดังนี้

Testing

การทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสมบัติของพลาสติก

Certification

การรับรอง

สถาบันพลาสติกสามารถรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีสาระสำคัญในประเทศไทยและต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย ให้กับผู้ขอยื่นที่อยู่ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

Standardization

การมาตรฐาน

เป็นหน่วยงานเครือข่าย SDO ขั้นต้น ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกในการร่างมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การบริการทดสอบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสมบัติของพลาสติก ดังต่อไปนี้

ยื่นแบบคำขอรับบริการทดสอบ

การทดสอบสมบัติเชิงกล (UTM)

เครื่องทดสอบสามารถวัดหาค่าแรงดึง แรงกด แรงดัดโค้ง และความต้านทานแรงเสียดทาน ฯลฯ โดยสามารถทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้องที่ถูกควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงสามารถทดสอบที่สภาวะอุณหภูมิอื่นๆ ตั้งแต่อุณหภูมิ -70◦C ถึง +250◦C ภายใต้ขอบเขตการทนแรงดึงและแรงกดสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 kN

รายละเอียด

การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (MFI)

เครื่องทดสอบสามารถวัดหาอัตราการไหลของวัสดุตัวอย่าง ได้ในช่วงอุณหภูมิ 50◦C ถึง 450◦C โดยมีชุดให้น้ำหนักที่เมื่อรวมกับแท่งกดแล้วสามารถให้น้ำหนักกดขนาด 325, 1,200, 2,160, 3,800, 5,000, 10,000, 12,500 และ 21,600 กรัม

การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (OTR)

เครื่องทดสอบสามารถวัดหาอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนของวัสดุตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสภาวะที่กำหนดตามมาตรฐาน นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถทดสอบในช่วงอุณหภูมิ –40 ถึง +150◦C ที่ความชื้นสัมพันธ์ 30 %RH ถึง 95 %RH

การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR)

เครื่องทดสอบสามารถวัดหาอัตราการซึมผ่านของ ไอน้ำของวัสดุตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสภาวะที่กำหนดตามมาตรฐาน นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถทดสอบในช่วงอุณหภูมิ –40 ถึง +150◦C ที่ความชื้นสัมพันธ์ 30 %RH ถึง 95 %RH

การรับรอง

ให้บริการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการใน 2 ขอบข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Free Zone

สถาบันพลาสติกสามารถรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีสาระสำคัญในประเทศไทยและต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย ให้กับผู้ขอยื่นที่อยู่ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 246/2564 ข้อ 16(ข) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

ดาวน์โหลดเอกสาร

Post Consumer Recycled

การรับรองและการขอใช้ฉลากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin เป็นการรับรองเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล พร้อมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยรวมของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร Free Zone

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว สถาบันพลาสติกจึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการยื่นขอรับรองวัตถุดิบ ตามประกาศการขอรับรอง Freezone และเอกสารอื่นๆ ดังไฟล์สำหรับดาวน์โหลดต่อไปนี้

1.

ประกาศการขอรับรอง Freezone

หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย

2.

ขั้นตอนการขอรับรอง

วิธีการขอรับรองตั้งแต่เริ่มต้นยื่นเอกสาร จนถึงขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง

3.

แบบคำขอรับรองวัตถุดิบ

ใบคำร้องที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย

4.

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดการประกอบกิจการทั่วไป ของบริษัทผู้ยื่นของรับรอง

5.

เอกสารหมายเลข 2

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลวัตถุดิบและข้อมูลการผลิต ที่ยื่นขอการรับรอง

6.

เอกสารหมายเลข 3

ใบตรวจสอบวัตถุดิบ ณ สถานที่ผลิต


ดาวน์โหลดเอกสาร PCR

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติกจึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรองขอใช้ฉลากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของง PCR Resin โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับรองตามประกาศสถาบันพลาสติก และเอกสารอื่นๆ ดังไฟล์สำหรับดาวน์โหลดต่อไปนี้

1.

ประกาศการขอรับรอง PCR

รายละเอียดการขอรับรองและการขอใช้ฉลาก

2.

แบบคำขอ

ใบคำร้องที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

3.

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดการประกอบกิจการ

4.

เอกสารหมายเลข 2

แบบแสดงข้อมูลการขอรับรอง

5.

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอรับรอง PCR ในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

การมาตรฐาน

เป็นหน่วยงานเครือข่าย SDO ขั้นต้น ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกในการร่างมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น